حراج!

تست خودآرایی زنانه

تومان۷۰,۰۰۰ تومان۴۷,۵۰۰

-32%

شامل:

 • درسنامه و نکات مهم
 • آزمون های موضوعی هر فصل
 • چندین دوره آزمون آزمایشی و عملی

فهرست این کتاب در پایین قابل مشاهده است.

فهرست خود آرایی

(دیدگاه کاربر 2)

توضیحات

تست خودآرایی زنانه

تست خودآرایی زنانه ﺻﻮرت ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ در ﺣﻮزه ﻣﺮاﻗﺒﺖ و زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن ﻫﻨﺮﺟﻮ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ازﻗﺒﻴﻞ آﻟﻮدﮔﻲ زداﻳﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻮع ﭼﻬﺮه و اﺻﻼح ﺗﻚ ﺗﻚ اﺟﺰاء ﭼﻬﺮه ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺳﺎﻳﻪ روﺷﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار، ﻟﻮازم و ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ– ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻧﮓ ﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮد اﻧﻮاع ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي آراﻳﺶ در ﺧﻮدآراﻳﻲ ﺣﺎﻟﺖ دادن ﺑﻪ ﻣﻮ در ﺣﻮزه ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﻮﺳـﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻋـﻮارض ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣـﻮاد آراﻳﺸﻲ، ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮﻫﺎي زاﺋﺪ ﺻﻮرت و ﺣﺎﻟﺖ دادن ﺑﻪ اﺑﺮو ﻛﻮﺗﺎه ﻛﺮدن ﻣﻮﻫﺎ در زاوﻳﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﺣﻮزه ﺧﻮدآراﺋﻲ ﻓﺮم دﻫﻲ ﻣﻮ ( رﻧﮓ ﻛﺮدن ﻣﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﻌـﺎدل ﺳـﺎز ﭼﻬـﺮه زﻧﺎﻧـﻪ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.

از آن جا که اين حرفه با توجه به سلايق، علايق و توقعات مختلف مشتريان از حساسيت ويژه اي برخوردار است به کليه علاقه مندان ورود به اين حرفه توصيه مي شود پس از مطالعه  این کتاب بعنوان منبع آموزشی و طی دوره هاي آموزشي خودآرایی را فرا گرفته، به کارآموزي و کسب تجربه بپردازند.

کتاب آرایشگر خود آرایی منبعی مناسب برای علاقمندان این رشته بوده که شامل نکات کلیدی و  نمونه سوالات خودآرایی زنانه با جواب می باشد.

کتاب تست خودآرایی زنانه شامل:

 • درسنامه و نکات مهم
 • آزمون های موضوعی هر فصل
 • چندین دوره آزمون آزمایشی و عملی
کتاب فنی و حرفه ای
کتاب فنی و حرفه ای

این اعتماد شما بوده که به مسیر ما سرعت بخشیده است. ما در این راه با شما همراه خواهیم بود و سعی می کنیم با بهترین محصولات و بهترین راهنمایی و آموزش شما را در موفقیتی یاری کنیم آنچه در ذهن شمامتصور است هدف ماست.

پس با ما در ارتباط باشید. کتب جدید در راه است…

ثبت نام در دوره های آموزشی http://www.portaltvto.com/

 

 

 

2 دیدگاه برای تست خودآرایی زنانه

 1. کاربر

  کتاب خوبی است

 2. فریبا راد

  کتاب خودآرایی فاطمه باستانی عالی است حتما خریداری کنید.ضرر نمی کنید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *