ﮐﺎرﮔﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﮑﻠﺖ ﺳﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

تومان۱۵,۰۰۰

شامل:

  • نکات کلیدی مرتبط با رشته اسکلت ساز
  • مجموعه سوال و آزمون رشته اسکلت سازی ساختمان
  • مجموعه سوالات عمومی
(دیدگاه کاربر 2)

توضیحات

ﮐﺎرﮔﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﮑﻠﺖ ﺳﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﮐﺎرﮔﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﮑﻠﺖ ﺳﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از رشته که رشته های فنی حرفه ای است از ﮔﺮوه ﺷﻐﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن می باشد.

کارگر عمومی اسكلت ساز ساختمان ( درجه 3 ) شامل بكارگیری ابزار و تجهیزات جوشكاری اسكلت فلزی ،تشخیص نیم رخ ها و پروفیل های ساختمانی، آماده سازی مصالح (اندازه گیری خط کشی و ضد زنگ قبل و بعد از کار ) از گل زنی ، همكاری در آماده سازی زمین (بین کار ) جهت اجرای اسكلت ، حفظ و نگهداری و بارگیری ، باراندازی و دپو مصالح می باشد.

این رشته با مشاغل کمك اسكلت ساز ساختمان و اسكلت ساز ساختمان در ارتباط می باشد.

ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت : ﭘﻨﺠﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﺴﻮاد ﺑﺎ 3 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر

ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺴﻤﯽ و ذﻫﻨﯽ : داﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز :ﻧﺪارد

 

نمونه سوالات اسکلت ساز درجه3
نمونه سوالات اسکلت ساز درجه3

کتاب اﺳﮑﻠﺖ ﺳﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن قابل استفاده برای:

ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزان ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي
ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزان ﻣﺆﺳﺴﺎت ﮐﺎرآﻣﻮزي آزاد ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن آزﻣﻮن ﻫﺎي ادواري و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻫﻨﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮐﺎر و داﻧﺶ
ﻣﺮﺑﯿﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي

شما با خرید  کتاب  می توانید به مجموعه کاملی از  نمونه سوالات اسکلت سازی دسترسی داشته باشید.در واقع این نمونه سوالات برای شما به عنوان یک آزمون مقدماتی محسوب می گردد.

شما با مطالعه و تست زنی سوالات موجود در کتاب می توانید سطح اطلاعات خود را در این زمینه مشخص نمایید.

 

 

2 دیدگاه برای ﮐﺎرﮔﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﮑﻠﺖ ﺳﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

  1. کاظم یاری

    عالی

  2. الهیاری

    من خرید این مجموعه از کتاب هارا به دوستان پیشنهاد می کنم .بخصوص تست اسکلت ساز ساختمان

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *