pdf تست خودآرایی زنانه

تومان۲۵,۰۰۰

این فروشگاه جهت رفاه و دسترسی آسان تر (به لحاظ زمانی و مالی) شما دوست گرامی به منابع درسی و آزمون، اقدام به عرضه PDF  کتب  نموده است. این  PDF همان کتاب  خودآرایی زنانه است.

مابه شما اعتماد داریم. لطفا فقط شما دوست گرامی این PDF  را مطالعه کنید.

تشکر

توضیحات

کتاب خودآرایی زنانه

چنانچه قصد شرکت در آزمون خود آرایی زنانه فنی و حرفه را دارید ما یه پیشنهاد شگفت انگیز برای شما داریم .کتاب خودآرایی زنانه را بصورت pdf خریداری کنید.

این پی دی اف به شما کمک می کند که علاوه بر صرف هزینه کم تر بدون صرف زمان کتاب را در گوشی و رایانه در اختیار داشته باشید و بتوانید در هر جا و مکانی به مطالعه بپردازید.

بانک نمونه سوالات فنی و حرفه ای
بانک نمونه سوالات فنی و حرفه ای

تست خودآرایی زنانه ﺻﻮرت ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ در ﺣﻮزه ﻣﺮاﻗﺒﺖ و زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن ﻫﻨﺮﺟﻮ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ازﻗﺒﻴﻞ آﻟﻮدﮔﻲ زداﻳﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻮع ﭼﻬﺮه و اﺻﻼح ﺗﻚ ﺗﻚ اﺟﺰاء ﭼﻬﺮه ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺳﺎﻳﻪ روﺷﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار، ﻟﻮازم و ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ– ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻧﮓ ﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮد اﻧﻮاع ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی آراﻳﺶ در ﺧﻮدآراﻳﻲ ﺣﺎﻟﺖ دادن ﺑﻪ ﻣﻮ در ﺣﻮزه ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﻮﺳـﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻋـﻮارض ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣـﻮاد آراﻳﺸﻲ، ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮﻫﺎی زاﺋﺪ ﺻﻮرت و ﺣﺎﻟﺖ دادن ﺑﻪ اﺑﺮو ﻛﻮﺗﺎه ﻛﺮدن ﻣﻮﻫﺎ در زاوﻳﻪ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﺣﻮزه ﺧﻮدآراﺋﻲ ﻓﺮم دﻫﻲ ﻣﻮ ( رﻧﮓ ﻛﺮدن ﻣﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﻌـﺎدل ﺳـﺎز ﭼﻬـﺮه زﻧﺎﻧـﻪ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.

 دانلود کتاب خودآرایی زنانه

خود آرایی زنانه
خود آرایی زنانه

از آن جا که این حرفه با توجه به سلایق، علایق و توقعات مختلف مشتریان از حساسیت ویژه ای برخوردار است به کلیه علاقه مندان ورود به این حرفه توصیه می شود پس از مطالعه  این کتاب بعنوان منبع آموزشی و طی دوره های آموزشی خودآرایی را فرا گرفته، به کارآموزی و کسب تجربه بپردازند.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “pdf تست خودآرایی زنانه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *