آرایشگر دائم صورت زنانه

(دیدگاه کاربر 4)

تومان۳۵,۰۰۰

شامل:

 • آموزش
 • چندین دوره آزمون آزمایشی

فهرست کتاب را می توانید از طریق زیر مشاهده نمایید.

فهرست آرایشگر دائم صورت

توضیحات

آرایشگر دائم صورت

ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﺑﺸﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺄﺗﻮ ﯾـﺎ ﺧـﺎﻟﮑﻮﺑﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . ﺗـﺄﺗﻮ ﯾـﺎ ﺧـﺎﻟﮑﻮﺑﯽ درﺟﺎﻣﻌﻪی اﻣﺮوزی ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭼﻮن ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ، ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎری اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در زﯾﺮ زﻣﯿﻦﻫﺎ و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻏﯿﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺒﻮده، اﻓﺮادی را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﭼـﺎﻟﺶ ﮐﺸـﺎﻧﺪﻧﺪ.  ما بر آن شدیم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ این کار ﺑﺮای افراد دارد اقدام به ارائه این کتاب نموده و بدین وسیله به آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﯽ و درﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﺠﻬﯿـﺰ ات اﯾﻤﻦ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ. ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  به نام آرایشگر دائم صورت زنانه در دﺳﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ 8 ﻓﺼﻞ می باشد که عناوین آن عبارتند از

 • ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻤﻨﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی و آﻟﻮدﮔﯽ زداﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و اﺑﺰار ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و ﭘﺬﯾﺮش
 • آﻣﺎده ﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺒﻞ از آراﯾﺶ داﯾﻢ
 • ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭼﻬﺮه
 • آراﯾﺶ داﯾﻢ اﺑﺮو و ﻫﺎﺷﻮر
 • آراﯾﺶ داﯾﻢ ﻟﺐ و ﺳﺎﯾﻪی ﻟﺐ
 • آراﯾﺶ داﯾﻢ ﭼﺸﻢ و ﻣﮋه

وﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

از آن جا که این حرفه با توجه به سلایق، علایق و توقعات مختلف مشتریان از حساسیت ویژه ای برخوردار است به کلیه علاقه مندان ورود به این حرفه توصیه می شود پس از مطالعه  این کتاب بعنوان منبع آموزشی و طی دوره های آموزشی آرایش دائم صورت را فرا گرفته، به کارآموزی و کسب تجربه بپردازند.

 دوره های آموزشی مراقبت و زیبایی شامل دوره های تئوری و عملی هستند.آرایشگر دائم صورت زنانه نیز یکی از رشته های آن است. ما سعی می کنیم با ارائه بهترین منابع آموزشی فنی و حرفه ای شما را به موفقیت نزدیکتر کنیم و در این راه شما را یاری دهیم. امیدواریم آنچه در ذهن شماست هدف ما باشد.

 

کتاب آرایشگر دائم صورت منبعی مناسب برای علاقمندان این رشته بوده که شامل آموزش و چندین دوره آزمون می باشد.

کتاب آرایشگر دائم صورت شامل:

 • آموزش
 • سوالات موضوعی برای هر فصل
 • چندین دوره آزمون آزمایشی و عملی
کتابهای فنی و حرفه ای
کتابهای فنی و حرفه ای

این اعتماد شما بوده که به مسیر ما سرعت بخشیده است. ما در این راه با شما همراه خواهیم بود و سعی می کنیم با بهترین محصولات و بهترین راهنمایی و آموزش شما را در موفقیتی یاری کنیم آنچه در ذهن شمامتصور است هدف ماست.

علاقه مندان با استفاده ازاین منابع آموزشی می توانند علاوه بر کسب دانش ، مهارت و توانایی های لازم برای ورود به این حرفه موفق به اخذ مدرک معتبر  شوند .

با خرید از  فروشگاه کتاب اطهر موفقیت های بزرگی می توانید بدست آورید. از جمله موفقیت در آزمون های فنی و حرفه ای که از طریق خرید کتب و ارائه منابع همچنین شرکت در آزمون های آنلاین برای شما عزیزان فراهم کرده ایم

پس با ما در ارتباط باشید. کتب جدید در راه است…

 

 

4 دیدگاه برای آرایشگر دائم صورت زنانه

 1. ساناز

  سایت شما نسبت به سایتهای دیگه که دیدم خیلی کاملتر و به روزتر هستن… کتاب آرایش دائم صورت زنانه رو خریداری کردم خیلی خوب بود…متشکرم

 2. قربانی

  سلام. سوال- خرید نمونه سوال برای شرکت در آزمون آرایش دائم صورت کفایت میکنه؟

 3. مهناز

  نه عزیزم. باید حتما کتاب را بخری . حالا اگر فرصت کتاب خوندن نداری حداقل تست آرایشگر دائم را بخر.گول این سایت های زرد را نخور

 4. مرضیه

  واقعا سایت خوبی دارید. من و دوستم قبلا کتاب تست آرایشگر ناخن را از سایتتون خریداری کردیم.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *