حراج!

آرایشگر دائم صورت زنانه

تومان۷۰,۰۰۰ تومان۶۷,۰۰۰

-4%

شامل:

 • آموزش
 • چندین دوره آزمون آزمایشی

فهرست کتاب را می توانید از طریق زیر مشاهده نمایید.

فهرست آرایشگر دائم صورت

(دیدگاه کاربر 4)

توضیحات

آرایشگر دائم صورت زنانه

ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎي ﺑﺸﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺄﺗﻮ ﯾـﺎ ﺧـﺎﻟﮑﻮﺑﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺗـﺄﺗﻮ ﯾـﺎ ﺧـﺎﻟﮑﻮﺑﯽ درﺟﺎﻣﻌﻪي اﻣﺮوزي ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭼﻮن ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ، ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎري اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در زﯾﺮ زﻣﯿﻦﻫﺎ و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻏﯿﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺒﻮده، اﻓﺮادي را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﭼـﺎﻟﺶ ﮐﺸـﺎﻧﺪﻧﺪ. 

ما بر آن شدیم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ این کار ﺑﺮاي افراد دارد اقدام به ارائه این کتاب نموده و بدین وسیله به آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﯽ و درﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﺗﺠﻬﯿـﺰ ات اﯾﻤﻦ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ.

ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  به نام آرایشگر دائم صورت زنانه در دﺳﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ 8 ﻓﺼﻞ می باشد که عناوین آن عبارتند از

 • ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻤﻨﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي و آﻟﻮدﮔﯽ زداﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و اﺑﺰار ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و ﭘﺬﯾﺮش
 • آﻣﺎده ﺳﺎزي ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺒﻞ از آراﯾﺶ داﯾﻢ
 • ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭼﻬﺮه
 • آراﯾﺶ داﯾﻢ اﺑﺮو و ﻫﺎﺷﻮر
 • آراﯾﺶ داﯾﻢ ﻟﺐ و ﺳﺎﯾﻪي ﻟﺐ
 • آراﯾﺶ داﯾﻢ ﭼﺸﻢ و ﻣﮋه

وﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

pdf آرایش دائم صورت زنانه

از آن جا که اين حرفه با توجه به سلايق، علايق و توقعات مختلف مشتريان از حساسيت ويژه اي برخوردار است به کليه علاقه مندان ورود به اين حرفه توصيه مي شود پس از مطالعه  این کتاب بعنوان منبع آموزشی و طی دوره هاي آموزشي آرایش دائم صورت را فرا گرفته، به کارآموزي و کسب تجربه بپردازند.

 دوره هاي آموزشي مراقبت و زیبایی شامل دوره هاي تئوري و عملي هستند.آرایشگر دائم صورت زنانه نیز یکی از رشته های آن است. ما سعی می کنیم با ارائه بهترین منابع آموزشی فنی و حرفه ای شما را به موفقیت نزدیکتر کنیم و در این راه شما را یاری دهیم. امیدواریم آنچه در ذهن شماست هدف ما باشد.

کتاب آرایشگر دائم صورت منبعی مناسب برای علاقمندان این رشته بوده که شامل آموزش و چندین دوره آزمون می باشد.

 

کتاب آرایشگر دائم صورت شامل:

 • آموزش
 • سوالات موضوعی برای هر فصل
 • چندین دوره آزمون آزمایشی و عملی
 •  

آرایشگر دائم صورت زنانه

این اعتماد شما بوده که به مسیر ما سرعت بخشیده است. ما در این راه با شما همراه خواهیم بود و سعی می کنیم با بهترین محصولات و بهترین راهنمایی و آموزش شما را در موفقیتی یاری کنیم آنچه در ذهن شمامتصور است هدف ماست.

علاقه مندان با استفاده ازاين منابع آموزشي مي توانند علاوه بر کسب دانش ، مهارت و توانايي هاي لازم براي ورود به اين حرفه موفق به اخذ مدرک معتبر  شوند .

پس با ما در ارتباط باشید. کتب جدید در راه است…

 

 

4 دیدگاه برای آرایشگر دائم صورت زنانه

 1. ساناز

  سایت شما نسبت به سایتهای دیگه که دیدم خیلی کاملتر و به روزتر هستن… کتاب آرایش دائم صورت زنانه رو خریداری کردم خیلی خوب بود…متشکرم

 2. قربانی

  سلام. سوال- خرید نمونه سوال برای شرکت در آزمون آرایش دائم صورت کفایت میکنه؟

 3. مهناز

  نه عزیزم. باید حتما کتاب را بخری . حالا اگر فرصت کتاب خوندن نداری حداقل تست آرایشگر دائم را بخر.گول این سایت های زرد را نخور

 4. مرضیه

  واقعا سایت خوبی دارید. من و دوستم قبلا کتاب تست آرایشگر ناخن را از سایتتون خریداری کردیم.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *